ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ - ຫວຽດນາມ

Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

http://www.hui.edu.vn/en

ຮ່າໂນ້ຍ - ຫວຽດນາມ

Hanoi University of Science (HUS), Vietnam National University

https://vnu.edu.vn/eng/?C2246/N12712/University-of-Science-(VNU-HUS).htm

ປະເທດລາວ

National University of Laos (NoUL)

https://www.nuol.edu.la/